fbpx

PAKET TUR ULAŞIM HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ 


1)
     TARAFLAR:

İş bu sözleşme MEF GROUP TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ./Soğanlı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad.No:141/2Bahçelievler / İstanbul / Türkiye adresinde bulunan ve (0212) 643 26 97 nolu irtibat numarasına sahip (Sözleşmede MEFTUR olarak anılacaktır.

(Herhangi bir paket turu satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen karşı taraf müşteri olarak anılacaktır.

2)     KONU:

İşbu sözleşme, Tüketicinin, adına MEFTUR’ dan aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde almış olduğu hizmete, tura ilişkin, hizmet, ödeme şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini içerir.

 

4)     ÖDEME ŞEKLİ:

Bonus Kart Bank/ Card , Tek Çekim,

 

5)     TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (SÖZLEŞME ŞARTLARI)

1- Tüketici tarafından satın alınan tur/hizmet taksit ile satılmakta ise, Tüketici, taksitli satış sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (7)yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilir. Ancak, Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde MEFTUR’a yöneltilmiş olması gerekir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Taksitle satış sözleşmesinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, MEFTUR, sözleşme gereğince tüm edimlerini ifa etmiş, tüketicinin kalan borcu, toplam borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksiti veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksiti ödemede temerrüde düşmesi hâlinde, öncelikle, tüketiciye en az otuz gün süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulur. Buna rağmen, borç ödenmez ise, MEFTUR, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkına sahiptir.  Sözleşmenin işbu hükmü, Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmeliği’nin 2/4. Maddesi gereğince kredi kartı ile yapılan satışlarda uygulanmaz.

2-Tüketici, işbu sözleşmenin kurulmasından önce, MEFTUR tarafından ön bilgilendirme amacıyla kendisine iletilen tur tanıtım broşürünü incelediğini, tura, konaklama tesisine, vergiler dahil toplam tur fiyatına, ön ödeme tutarına ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerine, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında; Yolculuğun başlangıç/bitiş tarihi ve yerinin, kullanılan/kullanılacak ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfının, hareket ve dönüş tarihleri, saatlerinin ve yerlerinin, konaklama tarihleri ve türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırmanın Türkiye’de uygulanandan farklı olması halinde bu farklılığa ilişkin uyarıların, yemek planının, Yolculukta izlenecek güzergâhın, Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgilerin, Şartların tahakkukuna bağlı olarak Tüketiciye paket turun iptalinin bildirileceği son tarihin, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat  Acenteleri Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgilerin, broşürde/web sayfasında yer alan sair detaylara ilişkin bilgilerin/gerekli bilgilendirmelerin anlaşılır olduğunu ve sözleşme kurulmadan önce MEFTUR tarafından kendisine verilen ön bilgilendirme broşür  bir nüshasının da işbu sözleşme ekinde yer aldığını, Kalıcı Veri Saklayıcısı ile işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı ayrı izah edildiğini, bildirildiğini, kabul yönünde açıkladığı idaresi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini/onayladığını beyan eder.

3- İndirimli Ürün/Özel Ürün veya Kampanyalı Ürün satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve yurtdışı turlarda da vize işlemlerine başlanılamaz. Kampanya/Özel Ürün dışı hizmet alımlarında kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35’i, bakiyesinin ise tur/konaklama/hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında 15 günden daha az süre bulunması halinde bedelin tamamı tahsil edilir. Anılan süre içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, sözleşme, Tüketici tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş sayılır, böyle bir durumda, MEFTUR  Tüketici tarafından yapılmış olan peşin ödemeyi  kaydederek, Tüketiciye fatura düzenler.

4-Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir. Ancak, Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda,  döviz kurunda meydana gelen olağandışı artış olması, liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde değişiklikler meydana gelmesi, yakıt giderleri dahil olmak üzere ulaştırma masraflarında olağanüstü artış yaşanması halinde (%2 den fazla fiyat artışı olması, olağan dışı artış olarak nitelendirilecektir) Tüketici, MEFTUR’ un fiyat ve koşullarda, sözleşme bedelinin %5 ini geçmeyecek şekilde değişiklik yapma hakkı olduğunu kabul etmiştir.

5-Tüketici, satın alınan tur/konaklama/hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az (7) yedi gün önce MEFTUR’ a bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, MEFTUR’a karşı bakiye tutardan ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden sorumludurlar. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Tüketicilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, tur başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları durumda, MEFTUR sorumluluk kabul etmemektedir.Tur ücretinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.

 

Tüketici tarafından sözleşmenin iptali halide, sözleşmein iptali bildirimini MEFTUR’a ulaştığı tarihten itibaren, en geç 14 gün içinde, Tüketicinin ödemiş olduğu bedel, kesinti yapılmaksızın Tüketiciye iade edilir. Tüketici, MEFTUR tarafından, esaslı sözleşme değişiklikleri ve işbu esaslı sözleşme değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisi yukarıdaki usullerde kendisine bildirilmiş olmasına rağmen, Tüketici, bildirme herhangi bir yanıt vermez ve/veya yukarıda belirtilen haklarından hangisini kullandığını yukarıda belirtilen usuller ile MEFTUR’a bildirmez ise, kendisine bildirilen fiyat artışları dahil paket tur sözleşmesindeki, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarını değiştiren bu ek sözleşme niteliğindeki değişen koşulları kabul etmiş olacağını, hiçbir bildirimde bulunmadan tura katılmaması halinde Tüketicinin hizmeti almadığı gerekçesiyle ücretlerin iadesini talep edemeyeceğini, ödemiş olduğu ücretlerin cayma tazminatı olduğunu, kabul ve beyan etmiştir.

6 MEFTUR gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen nedenlerle, tura/hizmete başlanamaz veya yine aşağıda belirtilen nedenlerle turun devamı imkansız hale gelirse ve/veya sözleşmeye aykırılığın aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanması halinde, MEFTUR, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden sorumlu tutulamaz;

7-Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle, paket turun iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye bildirilmiş olması (Turun erteleme ve/veya iptal sebebi, turun başlamasına 20 günden daha az bir süre kala ortaya çıkarsa, bundan TATİLBUDUR.COM sorumlu tutulamaz.)

 

8-Tüketici tarafından turun/hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar, sebep gösterilmeksizin yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından hizmetin başlamasından evvel 29 ile 15 gün arasında yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin %50’sini; 14 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, tüketici rezervasyon bedelinin tamamını MEFTUR’a ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketicinin özel ürünlerde hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde rezervasyon bedelinin %25’ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde tur bedelinin %50’sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75’ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını MEFTUR’a ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Alınmış olan hizmet, özel gülerde (Bayramlar,sömester,yılbaşı) gibi özel dönemler veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Bu durumda tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. Yurtiçi konaklamalarda Erken rezervasyon iptal sigortası yaptıran, Kültür turlarında erken rezervasyonu iptal güvence paketi alan tüketici(ler), hizmet başlangıcına 72 saat kala kesintisiz iptal hakkını kullanabilir. Tüketicinin erken rezervasyon iptal sigortası veya erken rezervasyon güvence paketi uçak ulaşım bedellerini kapsamamaktadır. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin MEFTUR tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte MEFTUR’a ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise MEFTUR aradaki farkı tüketiciye iade edecektir.

 

9-  Tüketici, gerekli tüm özeni göstermesine rağmen, öngöremediği veya engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle, turun/hizmetin başlamasına 30 günden daha az bir süre kala tura katılamayacağını/hizmeti alamayacağını, turun/hizmetin iptal edilmesini bildirmesi/talep etmesi halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç, vb. yasal yükümlülüklerinden doğan masraflar ile üçüncü

 

kişilere/tedarikçilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, Tüketicinin/katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Yukarıda belirtilen nedenlerle, turun/hizmetin başlamasına 30 günden fazla bir süre kala tura katılamayacağını/hizmeti alamayacağını, turun/hizmetin iptal edilmesini bildirmesi/talep etmesi halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç, vb. yasal yükümlülüklerinden doğan masraflar/bedeller hariç, Tüketicinin/katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

Tüketici tarafından yapılmış tüm rezervasyon ve aldıları hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Özel eşyaları ile ilgili (Bavul içeriği, ve bagaj ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir.

 

10-  Tüketici/Katılımcı olarak; MEF GROUP TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Kişisel Verilen İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, alt acenteleriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz ve/veya Şirketinizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak açık rızam ile onay veriyorum.

11Tüketici işbu sözleşmeyi imzalayarak kredi kartından, MEFTUR tarafından yapılan herhangi bir çekime  tur /hizmet bedeline ilişkin olarak Kredi Kartı ve Havale /EFT çekime itiraz etmeyeceğini, slip itirazı ve chargeback talebinde bulunmayacağını kabul etmiştir.

6)     DİĞER HÜKÜMLER:

1- Tüketici, rezervasyon esnasında MEFTUR çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, MEFTUR ve web sitelerinin kampanya duyuru amaçlı yapmış olduğu reklamları gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin MEFTUR’a duyuruları istemediğini bildirmesi halinde  sms, elektronik posta gibi iletişim kanallarından iletişime geçip sonlandıracağını taahhüt eder.

3- Tur rehberi, tur programını, eksiksiz gerçekleştirmek şartı ile, değiştirebilir. Bu durumlarda Tüketici, MEFTUR’dan herhangi bir bedel iadesi/tazminat talep edemez.

4- Tüketici seyahat edeceği Ulaşım araçlarında yük ağırlık bagaj hacminin durumuna,seyahat kurallarına  uymakla yükümlüdür. .

5Satın alınan hizmetle ilgili bildirilere ve kurallara uyacağını; üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde, turdan çıkarılacağına hizmeti alamayacağına kullanamayacağı ve kendisinden doğan  nedenlerle hizmet alamayacağından iade hakkının bulunmadığını kabul eder. Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden MEFTUR sorumlu değildir.

6 Tüketici, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere, paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde, çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masraflarını sigortalatabilir.

7 Tüketici, paket tur satın almış ise, 1618 Sayılı Yasanın 12. maddesi gereğince hizmetin hiç ifa edilmemesi veya eksik ifa edilmesi halleri, poliçe kapsamı doğrultusunda sigorta teminatı altında olup, teminat tur bedeli kadardır. Ayrıca, Tüketici, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere, paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde, çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masrafları için ek sigorta yaptırabilir. Bu konuda, sözleşme imzalanırken, tüketiciye ayrıca bilgi verilmiş ve tüketici aydınlatılmıştır. Seyahat sigorta güvencesi paketi ücretleri, bundan yararlanmak isteyen tüketiciye aittir.

8 Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak, sözleşmede ismi geçen (adına rezervasyon yapılan) ve tura katılan Tüketiciler, sözleşmede imzası bulunan Tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi imzalayan Tüketicinin işbu sözleşmeyi imzalaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, sözleşmede imzalarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede imzası bulunan tüketici, MEFTUR’un tüm zararından sorumlu olacaktır.. Sözleşmede imzası bulunan tüketici, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.

9  Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde yer alan Tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesinde belirlenmiş olup Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

10 Tüketici, tura ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir nededen imzalayamamış olsa dahi, sözleşmenin  tarafından kendisine kalıcı veri saklayıcısı ile gönderildiğini, sözleşmeyi ve sözleşme şartlarını incelediğini, satın almak istediği tura ve ayrıntılarına, tur programına ilişkin tüm bilgileri, turun peşin ve taksitli satış fiyatını, ödeme şeklini, fiyatların geçerlilik tarihlerini, vs. gerekli tüm bilgileri , internet sitesinden ve ilanlarından öğrenmiş olduğunu, sözleşmeyi de okuduğunu, ödeme yapmadan sözleşmenin imzalanması aşamasına geçilemediğini, sözleşmeyi okumadan ödeme aşamasına gelemediğini ve sözleşmede belirtilen hizmetleri, bu sözleşmedeki şartları ile aldığını, sözleşmeyi sanal ortamda imzaladığını ve kalıcı veri datasında  ile MEFTUR’a ilettiğini, bu durumun Hizmet veren firma  tarafından Kalıcı Veri Saklayıcısı datası ile belgelendirilebileceğini, sözleşmenin MEFTUR tarafından saklanabileceğini   beyan ve kabul eder.

11 Taraflar sözleşmede bildirildiği İsim, Soyisim, adres, telefon ve e-mail adres bilgilerinin doğru olduğunu, bildirilen kişisel bilgilerinin herhangi bir değişiklik olması halinde, en geç 7 gün içinde MEFTUR’ a yazılı olarak yönetmeliğe uygun belirlenen usuller dahilinde bildireceklerini, aksi takdirde,doğabilecek aksaklıklardan ve gecikmelerden doğan zararlardan diğer taraf ın sorumlu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

12 Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili TÜRSAB TAHKİM KURULU’na başvurabilecekleri gibi yerleşim yerlerindeki Tüketici Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemelerine ve yasa ile yetkilendirilmiş sair yetkili ve görevli kurum ve mercilere de başvurabilirler.

13 Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşmenin paket tur sözleşmesine dair hükümleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda ve varsa, Kanun ve Yönetmelik ile çelişen hususlarda, 6502 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Taraflar arasında ana madde olarak tanzim edilmiş bulunan sözleşme ve tüm ekleri ile birlikte iş bu sözleşmeye konu paket tur hizmetleri sözleşmesi taraflarca tüm ekleri ile birlikte okunmuş, kontrol edilerek kabul ve teyit edilmiş tarihinde imza altına alınmış, ……………elektronik ortamda onaylanmıştır.

 

 

Sözleşme Mail: info@meftur.com

Müşteri İlişkileri İletişim: 0212 643 26 97

Müşteri İlişkileri Mail: info@meftur.com

İmza:

HİZMET ALAN(LAR) ADINA VOUCHER / SÖZLEŞME İMZALAYAN

Adımıza düzenlenmiş olan Ön Bilgilendirme Broşürü, Voucher’ı, Sözleşmenin tüm sayfalarını, Türsab tesini; info@meftur.com Linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması hakkında bilgilendirme metnini okuyup, detaylar hakkında aydınlanıp, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla  teslim aldım. İş bu sözleşme ana  madde ve sayfa olarak tanzim edilmiştir.

 

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Güveninize değer veriyoruz ve bize verdiğiniz kişisel bilgileri korumayı ve korumayı taahhüt ediyoruz. Zaman zaman güncellediğimiz bu belge, kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı ve işlediğimizi ve çerezleri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca kişisel bilgileriniz hakkında sorularınız varsa bizimle nasıl iletişime geçebileceğinizi de anlatır.

Meftur, kendi web siteleri ve mobil uygulamaları ve iş ortaklarının web siteleri ve sosyal medya gibi diğer çevrimiçi platformlar aracılığıyla çevrimiçi seyahat hizmetleri sunar. Aşağıdaki bilgiler bu platformların tümü için geçerlidir.

Gizlilik

Meftur ne tür kişisel bilgiler kullanır?

Rezervasyon yaparken adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, ödeme bilgileriniz, sizinle seyahat eden misafirlerin isimleri ve konaklama tercihleriniz istenecektir.

Rezervasyonlarınızı yönetmeyi kolaylaştırmak için bir kullanıcı hesabı açabilirsiniz. Bu, kişisel ayarlarınızı kaydetmenize, önceki rezervasyonları gözden geçirmenize ve gelecekteki rezervasyonları yönetmenize olanak tanır.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, rezervasyon yapmasanız bile, IP adresiniz veya tarayıcınız gibi belirli bilgileri ve bilgisayarınızın işletim sistemi, uygulama sürümü, dil ayarları ve gösterilen sayfalar hakkında bilgi toplayabiliriz sen. Bir mobil cihaz kullanıyorsanız, mobil cihazınızı, cihaza özgü ayarları ve özellikleri ve enlem / boylam ayrıntılarını tanımlayan veriler de toplayabiliriz.

Belirli sosyal medya hizmetlerini kullandığınızda da sizinle ilgili bilgi alabiliriz.

 

Meftur neden kişisel verilerinizi topluyor, kullanıyor ve paylaşıyor?

 • Rezervasyonlar : Her şeyden önce, kişisel verilerinizi çevrimiçi rezervasyonunuzu tamamlamak ve yönetmek ve rezervasyon bilgilerinizi rezervasyon yaptığınız konaklama birimine iletmek için kullanırız.
 • Müşteri hizmetleri : 8’den fazla dilde yerel ofislerimizden 7/24 uluslararası müşteri hizmetleri sunuyoruz. Bilgilerinizi global müşteri hizmetlerimizle paylaşmak, bize ihtiyacınız olduğunda hızlı bir yanıt sağlar – uygun hizmetleri bulmanıza yardımcı olmak ve rezervasyonunuzla ilgili sorularınızı yanıtlamak.
 • Konuk değerlendirmeleri : Konaklamanızın ardından konuk yorumunuzu yazmaya davet etmek için iletişim bilgilerinizi kullanabiliriz. Bu, diğer gezginlerin kendilerine en uygun kalacak yeri seçmelerine yardımcı olabilir.
 • Hesap yönetimi: Web sitemizde bir kullanıcı hesabı olanağı sunuyoruz. Bize verdiğiniz bilgileri, bunları yönetmek için kullanır, rezervasyonlarınızı yönetmenize, özel tekliflerden yararlanmanıza, gelecekteki rezervasyonları daha kolay hale getirmenize ve kişisel ayarlarınızı yönetmenize olanak tanır. Kişisel ayarları yönetmek, listeleri tutmanıza ve paylaşmanıza, fotoğraf paylaşmanıza, daha önce aradığınız mülkleri görmenize ve konaklama ve varış yerleri hakkında sağladığınız diğer bilgileri görmenize olanak tanır. Ayrıca, kaldığınız yerler hakkında gönderdiğiniz incelemeleri de görmenizi sağlar. İsterseniz, kendi adınızla veya seçtiğiniz bir ekran adıyla ilişkili herkese açık bir profil oluşturarak kullanıcı hesabınızdaki belirli bilgileri paylaşabilirsiniz. Bu platformda paylaşabileceğiniz bilgi türü fotoğrafınızı, kaldığınız yerlerin adlarını, listelerinizi,
 • Pazarlama faaliyetleri : Bilgilerinizi yasaların izin verdiği şekilde pazarlama faaliyetleri için de kullanırız. Örneğin:
  • Bizimle rezervasyon yaptığınızda veya bir kullanıcı hesabı oluşturduğunuzda, iletişim bilgilerinizi, seyahatle ilgili benzer ürünler ve hizmetler hakkında size haber göndermek için kullanabiliriz. Ayrıca müşterilerimize e-posta yoluyla düzenli bültenler gönderiyoruz. İstediğiniz zaman pazarlama iletişiminden vazgeçebilir veya abonelikten çıkabilirsiniz.
  • Bizimle paylaştığınız bilgilere dayanarak, kişiselleştirilmiş teklifler size Meftur web sitesinde, mobil uygulamalarda veya sosyal medya siteleri de dahil olmak üzere üçüncü taraf web sitelerinde gösterilebilir.
  • Belirli bir teklifin ilginizi çekebileceğine inandığımızda, sizinle telefonla iletişim kurmaya karar verebiliriz.
 • Diğer iletişimler : Bizimle paylaştığınız iletişim bilgilerine bağlı olarak e-posta, posta, telefon veya mesaj göndererek iletişime geçebileceğimiz başka zamanlar olabilir. Bunun birkaç nedeni olabilir:
  • Yaptığınız taleplere yanıt vermemiz ve bunları yanıtlamamız gerekebilir.
  • Çevrimiçi bir rezervasyon yapmadıysanız, rezervasyonunuza devam etmek için size bir hatırlatma gönderebiliriz. Bu ek hizmetin sizin için yararlı olduğuna inanıyoruz çünkü hizmet öğelerini tekrar aramak veya sıfırdan tüm rezervasyon ayrıntılarını doldurmak zorunda kalmadan rezervasyon yapmaya devam etmenizi sağlar.
  • Hizmetlerimizi kullandığınızda, size bir anket gönderebilir veya sizi Meftur ile olan deneyiminiz hakkında bir inceleme yapmaya davet edebiliriz.
  • Ayrıca rezervasyonunuzla ilgili olarak, siz uzaktayken yardıma ihtiyacınız olursa Meftur ile nasıl iletişim kuracağınız veya Gezgin’i kullanarak yaptığınız önceki rezervasyonların bir özeti gibi başka malzemeler de gönderebiliriz.
 • Pazar araştırması : Bazen müşterilerimizden pazar araştırmasına katılmalarını isteriz. Pazar araştırmasının bir parçası olarak bize verdiğiniz ek kişisel bilgiler yalnızca sizin izninizle kullanılacaktır.
 • Sahtekarlık tespiti ve önlenmesi : Sahtekarlık ve diğer yasa dışı veya istenmeyen faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi için kişisel verileri kullanabiliriz.
 • Hizmetlerimizi iyileştirme : Son olarak, kişisel bilgileri hizmetlerimizi geliştirmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve çevrimiçi seyahat hizmetlerimizin işlevselliğini ve kalitesini iyileştirmek için analitik amaçlarla kullanıyoruz.

 

Meftur sosyal medyayı nasıl kullanıyor?

Sosyal medyayı, hizmet ortaklarımızın özelliklerini tanıtmak ve kendi hizmetler web sitemizi tanıtmak, geliştirmek ve kolaylaştırmak için kullanıyoruz. Örneğin, sosyal medya eklentilerini Meftur web sitesine entegre ettik. Bu nedenle, düğmelerden birini tıklayıp sosyal medya hesabınıza kaydolduğunuzda, bilgiler sosyal medya sağlayıcınızla paylaşılır ve muhtemelen ağınızdaki diğer kişilerle paylaşılmak üzere sosyal medya profilinizde sunulur.

Meftur, bu düğmeleri uygulamaya ek olarak, çeşitli sosyal medya sitelerinde hesapları koruyarak ve sosyal uygulamalar sunarak sosyal medyayı kullanır. Bu sosyal medya hizmetleri, Meftur ile bilgi paylaşmanıza izin verebilir. Bir sosyal medya uygulamasına kaydolduğunuzda, hangi bilgilerin Gezgin ile paylaşılacağı size bildirilir. Bizimle paylaşmayı seçtiğiniz bilgiler, sosyal medya profilinizde, e-posta adresinizde, durum güncellemelerinde ve arkadaş listenizde bulunan temel bilgileri içerebilir. Bu bilgiler, uygulamanın kendisinde veya web sitemizde benzersiz bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için gereklidir. Web sitemizi ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmek, sizi seyahat hedeflerinde arkadaşlarınızla bağlamak ve seyahatle ilgili hizmetlerimizi analiz etmek ve geliştirmek gibi şeyleri kolaylaştırır.

Ayrıca sosyal medya hesaplarınızla Meftur hizmetlerinde oturum açmanızı sağlayabiliriz. Sosyal medya sağlayıcınız, bu gibi durumlarda verilerinizi nasıl kullandıkları ve işledikleri hakkında size daha fazla bilgi verebilir.

 

Meftur, verilerinizi üçüncü taraflarla nasıl paylaşır?

Bazı durumlarda kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

 • Rezervasyon yaptırdığınız konaklama : Rezervasyonunuzu tamamlamak için ilgili rezervasyon detaylarını rezervasyon yaptırdığınız hizmetlere (otel / kiralık / araba / gemi / tur / etkinlik) aktarmamız gerekmektedir. Bu, adınız, iletişim ve ödeme bilgileriniz, sizinle seyahat eden misafirlerin adları ve rezervasyon yaparken belirttiğiniz tercihler gibi bilgileri içerebilir.
 • Yerel Mefturoffice’iniz : Rezervasyon işlemi sırasında ve konaklamanız süresince size destek olmak için, detaylarınız Meftur kurumsal ailesinin yan kuruluşları ile paylaşılabilir. Meftur kurumsal ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Meftur Hakkında’yı ziyaret edin . Bilgileriniz, ilginizi çekebilecek seyahat ile ilgili teklifler sunmak ve size sunmak için analiz için Meftur grubunun diğer üyeleriyle de (örneğin: Agoda.com, Rentalcars.com ve Kayak.com) paylaşılabilir. özelleştirilmiş hizmet.
 • Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları: Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda bizim adımıza işlemek için kullanabiliriz. Örneğin, bizim tarafımızdan rezervasyon bilgilerini yeni rezerve ettiğiniz hizmet öğesine göndermek için servis sağlayıcıları kullanabiliriz veya üçüncü taraflardan sizinle iletişime geçmesini söyleyebiliriz. Bir rezervasyon gerektirdiğinde, ödeme veya ödeme garantilerini kolaylaştırmak için üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla da çalışabiliriz. Ayrıca, konaklama ve hizmetlerimizi diğer platformlarda pazarlamak veya üçüncü taraf sağlayıcıları analitik amaçlarla dahil etmek için üçüncü taraf reklam ağlarıyla birlikte çalışıyoruz. Bu hizmetlerin herhangi birinde yer alan bu üçüncü taraflar gizlilik anlaşmalarına tabi olacak ve kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilenler dışında hiçbir amaçla kullanmasına izin verilmeyecektir.
 • Yetkili makamlar : Web sitemizde ve mobil uygulamalarda (Oteller / Kiralama / Otomobil / Yolculuklar / Tur / Etkinlikler) listelenen hizmet öğelerini dağıtmak için dünyanın dört bir yanındaki iş ortağı web siteleriyle birlikte çalışıyoruz. Bu iş ortaklarının web sitelerinden birinde rezervasyon yaptığınızda, onlara verdiğiniz bazı kişisel bilgiler bizimle paylaşılabilir. Benzer şekilde, örneğin, hesabınızın yönetiminin bir parçası olarak, rezervasyonunuzu yönetmek için rezervasyonunuza ve pazarlama amaçlarına ilişkin sorguları ele alabilmeleri için bu iş ortağıyla bilgi paylaşabiliriz. Bu bağlamda, bilgileriniz bu iş ortaklarının gizlilik politikalarına tabidir.
 • İş ortakları : Hizmet dağıtımı veya reklamı yapmak ve iş ortaklarımızın seyahatle ilgili hizmetlerini dağıtma ve reklamını yapmalarına yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Bu, hizmetlerinin web sitemize entegre edildiği veya web sitemizde özelleştirilmiş bir reklam gösterebildikleri anlamına gelebilir – veya biz onların reklamlarını yapıyoruz. İş ortaklarımızın web sitelerinden birine rezervasyon yaptığınızda, onlara verdiğiniz bazı kişisel veriler bize iletilecektir. Bazı iş ortakları, talep etmeniz halinde kişisel verilerinizi bizden alabilir. Bir iş ortaklarının web sitesinde rezervasyon yaptığınızda, daha fazla bilgi için lütfen bu iş ortaklarının web sitelerindeki gizlilik politikalarını okuyun.

 

Meftur mobil cihazları nasıl kullanıyor?

Çeşitli mobil cihazlar için ücretsiz uygulamalarımız var ve normal web sitemizin mobil cihazlar için optimize edilmiş sürümlerini kullanıyoruz. Bu uygulamalar ve mobil web siteleri, kişisel bilgilerinizi web sitemizdekine benzer şekilde işler ve ayrıca yakındaki hizmetleri bulmak için konum hizmetlerini kullanmanıza olanak tanır.

 

Meftur, konuk yorumlarını ve bizimle paylaştığınız destinasyonla ilgili diğer bilgileri nasıl kullanıyor?

Bizim tarafımızdan rezerve edilen herhangi bir hizmeti kullandıktan sonra, servis öğesi, çevre bölgeler ve varış yeri hakkında bilgi isteyebilecek bir konuk incelemesi göndermeniz istenecektir. Adınızın incelemenizle birlikte gösterilmesini istemiyorsanız, ekran adınızı (kullanıcı hesabınızdan seçebileceğiniz) kullanabilirsiniz veya adsız olarak görüntülenebilir. Bir misafir incelemesini tamamlayarak , örneğin web sitelerimizdeki, mobil uygulamalarımızdaki, sosyal medya hesaplarımızdaki ve ilgili uygulama bilgileri sayfasında ( Şartlar ve Koşullarımızda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi) görüntülenebileceğini kabul edersiniz. kullandığınız hizmet öğesinin kalitesi hakkında diğer yolcuları bilgilendirmek için sosyal uygulamalarda veya ilgili mülkün web sitesinde veya iş ortağımızın web sitesinde.

Bir konuk incelemesinin yararlı olduğunu veya yardımcı olmadığını belirtirseniz, konuk yorumlarını sıralamak ve öncelik sırasına koymak için bunu diğer müşterilerden gelen geri bildirimlerle toplayacağız. Diğer gezginlerin doğru hedefi bulmasına yardımcı olmak için listelerinizdeki veya bizimle paylaştığınız varışla ilgili diğer bilgileri anonim bir biçimde kullanabiliriz.

 

Çerezler

Çerez nedir?

Çerez, bilgisayarınızın tarayıcısına veya mobil cihazınıza yerleştirilen küçük bir miktar veridir. Bu Gizlilik ve Çerez Politikası, çerezler ve benzer teknolojiler için geçerlidir (bundan böyle birlikte “çerezler” olarak anılacaktır).

 

Çerezler neden kullanılır?

Web sayfalarının belleği yoktur. Bir web sitesinde sayfadan sayfaya sörf yapıyorsanız, sayfalar arasında aynı kullanıcı olarak tanınmazsınız. Çerezler tarayıcınızın web sitesi tarafından tanınmasını sağlar. Bu nedenle çerezler çoğunlukla yaptığınız seçimleri hatırlamak için kullanılır – tercih ettiğiniz dil ve kullandığınız para birimi gibi seçimler. Ayrıca, bir web sitesine döndüğünüzde tanındığınızdan emin olacaklardır.

 

Tüm çerezler aynı şeyi yapar mı?

Hayır, farklı çerez türleri ve bunları kullanmanın farklı yolları vardır. Çerezler, işlevlerine, kullanım ömürlerine ve bir web sitesine kimlerin yerleştirdiklerine göre kategorilere ayrılabilir.

 

Çerezler nasıl kullanılır?

Web sitemizde aşağıdaki çerez türleri kullanılmaktadır:

 • Teknik çerezler : Ziyaretçilerimize, ihtiyaçlarına ve isteklerine otomatik olarak uyum sağlayan gelişmiş ve kullanıcı dostu bir web sitesi sunmaya çalışıyoruz. Bunu başarmak için, size web sitemizi göstermek, doğru çalışmasını sağlamak, kullanıcı hesabınızı oluşturmak, oturum açmak ve rezervasyonlarınızı yönetmek için teknik çerezler kullanıyoruz. Bu teknik çerezler, web sitemizin düzgün çalışması için kesinlikle gereklidir.
 • İşlevsel çerezler : Tercihlerinizi hatırlamak ve web sitemizi verimli ve etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmak için fonksiyonel çerezler de kullanıyoruz. Örneğin, tercih ettiğiniz para birimini ve dili, aramalarınızı ve daha önce görüntülediğiniz mülkü hatırlarız. Bu işlevsel çerezler, web sitemizin çalışması için kesinlikle gerekli değildir, ancak sizin için işlevsellik ekler ve deneyiminizi geliştirir.
 • Analytics çerezleri: Bu çerezleri, ziyaretçilerimizin web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi edinmek, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını öğrenmek, web sitemizi optimize etmek ve geliştirmek ve ilginç ve alakalı olmaya devam etmemizi sağlamak için kullanıyoruz. Topladığımız veriler, hangi web sayfalarını görüntülediğinizi, hangi referans sayfalarını / çıkış sayfalarını, hangi platform türünü kullandığınızı, hangi platform türünü kullandığınızı, tarih ve saat damgası bilgilerini ve belirli bir sayfada yaptığınız tıklamaların sayısı, farenizi içerir. hareketler ve kaydırma etkinliği, kullandığınız arama kelimeleri ve web sitemizi kullanırken yazdığınız metin. Ayrıca, üçüncü taraf web sitelerinde reklamlar içerebilecek bir çevrimiçi reklam gösterildikten sonra kullanıcıların web sitemizle nasıl etkileşime girdiğini öğrenmek için çevrimiçi reklam kampanyalarımızın bir parçası olarak analiz çerezleri kullanıyoruz. Kim olduğunuzu bilemeyiz ve sadece anonim veriler elde ederiz.
 • Ticari çerezler : Bunları size diğer web sitelerindeki Meftur reklamlarını göstermek için kullanırız. Buna “yeniden hedefleme” denir ve web sitemizdeki, aradığınız hedefler, görüntülediğiniz mülkler ve size gösterilen fiyatlar gibi tarama etkinliklerinizi temel almayı amaçlar.

 

Meftur çerezleri ne kadar süre aktif kalır?

Kullandığımız çerezler farklı ömürlere sahiptir. Bazılarında belirlediğimiz maksimum ömür, web sitemizi son ziyaretinizden beş yıldır. Tarayıcınızdaki tüm çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. Meftur çerezlerini tarayıcınızdan kaldırmak için aşağıdaki bağlantıya gidin (lütfen bu bağlantıyı tıkladığınızda tüm Meftur çerezlerinin hemen kaldırılacağını unutmayın): Tanımlama Bilgilerini Temizle .

 

Meftur çerezlerini nasıl tanıyabilirsiniz?

Çerezlerimizi tarayıcı ayarlarınızda bulabilirsiniz.

 

Meftur üçüncü taraf pazarlama ve analiz çerezleri kullanıyor mu?

Meftur, güvenilir ve tanınmış çevrimiçi reklam ve pazarlama şirketlerinin hizmetlerini kullanır. Gezgin ayrıca üçüncü taraf sağlayıcıları analitik amaçlar için de kullanabilir. Bu şirketlerin hizmetlerini etkinleştirmek için çerez yerleştirmeleri gerekir.

Kullandığımız sağlayıcılar, tüketici bilinci oluşturmaya ve sorumlu iş ve veri yönetimi uygulamaları ve standartları oluşturmaya kararlıdır.

Çevrimiçi reklamcılık ve pazarlama şirketleri söz konusu olduğunda, yalnızca Ağ Reklamcılığı Girişimi (NAI) ve / veya Etkileşimli Reklamcılık Bürosu (IAB) üyesi olan şirketlerle çalışmak için çalışıyoruz. NAI ve IAB üyeleri endüstri standartlarına ve davranış kurallarına uymaktadır. NAI ve IAB üyeleri, davranışsal reklamcılığı devre dışı bırakmanıza olanak tanır. Ziyaret www.networkadvertising.org ve www.youronlinechoices.com bilgisayarınızdaki bir reklam çerezi dosyası yerleştirmiş olabilir NAI üyelerini tespit etmek. Bir NAI veya IAB üyesinin davranışsal reklamcılık programından çıkmak için, kapsam dışında kalmak istediğiniz şirkete karşılık gelen kutuyu işaretlemeniz yeterlidir.

Google Analytics tarafından analitik amaçlarla veri toplanmasını kontrol etmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret etmek isteyebilirsiniz: Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi .

 

Kimler Gezgin çerez verilerine erişebilir?

Yalnızca Meftur’ın Meftur çerezlerine erişimi vardır. Üçüncü taraflarca yerleştirilen çerezlere bu üçüncü taraflarca erişilebilir.

 

Çerez tercihlerinizi nasıl yönetebilirsiniz?

Internet Explorer, Safari, Firefox veya Chrome’daki tarayıcı ayarlarınızı kullanarak hangi çerezlerin kabul edileceğini ve hangilerinin reddedileceğini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları nerede bulacağınız, kullandığınız tarayıcıya bağlıdır. İhtiyacınız olan ayarları bulmak için tarayıcınızdaki “Yardım” işlevini kullanın.

Belirli çerezleri kabul etmemeyi seçerseniz, web sitemizdeki bazı işlevleri kullanamayabilirsiniz. Ayrıca, çevrimiçi bir reklamcılık ağından çıkmanız, çevrimiçi reklamcılık veya pazarlama analizini almayacağınız veya buna tabi olmayacağınız anlamına gelmez. Bu, kapsam dışında kaldığınız ağın artık web tercihlerinize ve tarama modellerinize göre uyarlanmış reklamlar yayınlamayacağı anlamına gelir.

 

Meftur web işaretçileri kullanıyor mu?

Çerezleri kullanmanın yanı sıra, Meftur bazen web işaretçileri kullanır. Web işaretçisi, bir web sayfası isteğinin bir parçası olarak veya bir HTML e-posta iletisinde bilgisayarınıza gönderilen yalnızca bir pikselin küçük bir grafik görüntüsüdür. Doğrudan veya hizmet sağlayıcılar aracılığıyla, bu pikselleri, web sitemizdeki veya üçüncü taraf web sitelerindeki çevrimiçi reklamlarımızın bir parçası olarak, çevrimiçi reklam gösterilen bir kullanıcının da rezervasyon yapıp yapmadığını öğrenmek için kullanırız; iş ortağı web siteleriyle dönüşümü izlemek ve size getirdiğimiz seyahatle ilgili hizmetleri optimize etmek için bir kullanıcının trafik modellerini analiz etmek.

 

Güvenlik

Meftur kişisel verilerinizi korumak için hangi güvenlik prosedürlerini uyguluyor?

Avrupa veri koruma yasalarına uygun olarak, yetkisiz erişimi ve kişisel bilgilerin kötüye kullanılmasını önlemek için makul prosedürleri uygularız.

Bize verdiğiniz kişisel bilgileri korumak ve korumak için uygun iş sistemlerini ve prosedürlerini kullanıyoruz. Ayrıca, sunucularımızdaki kişisel bilgilere erişmek ve bunları kullanmak için güvenlik prosedürlerini ve teknik ve fiziksel kısıtlamaları kullanıyoruz. Çalışmaları sırasında yalnızca yetkili personelin kişisel bilgilere erişmesine izin verilir.

Kredi kartı bilgileriniz – rezervasyon işleminin bir parçası olarak gerektiğinde – en fazla 10 gün saklanır. Bundan sonra, kredi kartı verileriniz sistemimizden kalıcı olarak silinecek veya sahtekarlık tespiti amacıyla sistemimizde karma olarak kalacaktır. Kredi kartı bilgilerinizi kişisel hesabınızda saklamayı seçmediyseniz bu geçerlidir.

Çocuklar

Meftur tarafından sunulan hizmetler 18 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. Hizmetlerimizden herhangi birinin kullanımına yalnızca bir ebeveynin veya velinin geçerli rızası ile izin verilir. 18 yaşın altındaki bir çocuktan bilgi alırsak, bunu silme hakkımızı saklı tutarız.

İletişim

Meftur’a verdiğiniz kişisel verileri nasıl kontrol edebilirsiniz?

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgileri her zaman inceleme hakkına sahipsiniz. info@meftur.com adresinden bize e-posta göndererek kişisel verilerinizin genel bir görünümünü isteyebilirsiniz. Lütfen e-postanızın konu satırına “Kişisel bilgi isteyin” yazın ve yetkisiz kişilerin kişisel verilerinize erişmesini önlememize yardımcı olması için kimlik kartınızın bir kopyasını ekleyin.

Sizin için sahip olduğumuz kişisel bilgiler yanlışsa, isteğiniz üzerine güncelleyeceğiz. Ayrıca, konu satırında “Kişisel bilgilerin kaldırılması talebi” ile info@meftur.com adresine bir e-posta göndererek kişisel verilerinizi müşteri veritabanımızdan kaldırmamızı da isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, örneğin kayıt tutma veya hileli faaliyetleri tespit etme gibi yasal veya idari amaçlar için belirli bilgileri tutmamız gerekebilir. Meftur web sitesindeki hesabınızda oturum açıp hesabınızı kaldırmayı seçerek kullanıcı hesabınızı istediğiniz zaman silebilirsiniz.

Meftur web sitesinde ve uygulamalarında kişisel verilerin işlenmesinden kim sorumludur?

Meftur, web sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki kişisel verilerin işlenmesini kontrol eder. Meftur, yasalar çerçevesinde kurulmuş özel bir limited şirket olan Mef Group tarafından hazırlanmıştır ve çevrimiçi ofisleri meftur.com’da bulunmaktadır. Bu gizlilik bildirimi hakkında herhangi bir öneriniz veya yorumunuz varsa, lütfen info@meftur.com adresine bir e-posta gönderin.